Mora köpstads GDPR policy

Mora köpstads GDPR-policy

Mora köpstad ekonomisk förening, (Regionstad Mora under bildande) 769618-6019, är en organisation med syfte att driva verksamhet som utvecklar Moras handel, besöksnärings- och kommunicera Mora som en attraktiv plats att bo, verka och etablera företag i. Vi hanterar våra medlemsregister på ett sätt som värnar om den enskilda individens personliga integritet och rätt till sin egen information.

Syftet med policyn är att våra medlemmar, anställda m fl ska få veta hur vi behandlar deras personuppgifter.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för verksamhetens ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver personuppgifter för att ge en bra service exempelvis vad gäller service, marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftning, samt utföra vår verksamhet.

Våra vanligaste kategorier av personer och vår lagliga grund för att behandla deras personuppgifter listas nedan:

1) Medlemsorganisationens företrädare
Mora köpstad har juridiska personer (organisationer) som medlemmar och dessa omfattas inte av Dataskyddsförordningen. Däremot använder vi oss av uppgifter för olika företrädare kopplade till dessa organisationer samt de som frivilligt listar sig hos oss.

För dessa är den lagliga grunden avtal och berättigat intresse då det är viktigt att behandla personuppgifter för vissa företrädare för organisationerna, för att vi ska kunna upprätthålla

service och tjänster som ingår i medlemskapet

 

2) NYHETSBREV O INFORMATION

 1. NYHETSBREVSPRENUMERANT

Mora köpstad sänder också ut nyhetsbrev och annan mailinformation då dessa är den huvudsakliga kanalen för information och service gentemot de berörda genom avtal och berättigat intresse.

 

3) FÖRTROENDEVALD

 1. FÖRTROENDEVALD

Som förtroendevald i Mora köpstads styrelse behandlar vi dina personuppgifter med de lagliga grunderna juridisk förpliktelse och berättigat intresse. Detta hänger samman med att du som förtroendevald spelar en roll i Mora köpstads verksamhet med de rättsliga förpliktelser som följer med detta. Du får i vissa fall ersättningar, traktamenten eller motsvarande som underställs krav i exempelvis skattelagstiftning och liknande lagar och regelverk. Det är också rimligt att vi kan skicka information till dig som behövs för att du på bästa sätt ska kunna utföra ditt uppdrag.

 

4) ANSTÄLLD

 1. ANSTÄLLD

Som anställd i Mora köpstad behandlar vi dina personuppgifter med de lagliga grunderna avtal, juridisk förpliktelse och intresseavvägning.  Dels för att kunna uppfylla vad som överenskommits i anställningsavtalet, men även de krav som ställs på oss som arbetsgivare beträffande skattelagstiftning och arbetsmarknadslagstiftning, samt vad som föreskrivs i gällande kollektivavtal och pensionsregler. Grunden intresseavvägning används exempelvis för anställdas uppgifter till friskvårdsföretag och hantering av anställdas e-post.

5) ANVÄNDARE/BESÖKARE

 1. BESÖKARE PÅ VÅRA WEBBSIDOR

Som följare/användare av Mora köpstad på webb och sociala medier mm använder vi cookies som gör att du aktivt kan välja att samtycka eller inte till kontakt/delaktighet av information mm.

DINA RÄTTIGHETER

I vår verksamhet behöver vi personuppgifter till följande:

 • Medlemsregistrering med följande punkter:

Företagsnamn
Namn på kontaktperson
Adress
E-postadress
Telefonnummer

 • Personalhantering med följande punkter:

Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Bankkonto

 • Styrelse med följande punkter:

Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Bankkonto

 • Fotografi och eller film eller innehåll som man själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll

Förtydligande:

Observera att en specifik personuppgiftsbehandling kanske bara använder enstaka personuppgiftstyper, medan andra har behöver flera. Exempelvis används bara din e-postadress när vi skickar ut nyhetsbrev, medan vi vid t ex utskick av en lönespecifikation använder flera av de ovan angivna personuppgiftstyperna.

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kontrollerar vilken laglig grund vi har för att behandla dina personuppgifter. I de fall den lagliga grunden är samtycke, det vill säga att du ger oss din uttryckliga tillåtelse att behandla dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke för en given personuppgiftsbehandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya för den berörda behandlingen, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke i vissa fall kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på nedanstående sätt. Uppgifter som vi får när du:

 • tillhandahåller de till oss direkt
  • registreras när du besöker vår hemsida
  • förekommer i offentliga register.
  • anmäler dig till våra kurser eller möten
  • anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • svarar på enkäter och undersökningar
  • kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter.

Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära uppgifter om detta. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas i händelse av att de är felaktiga eller missvisande. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas.

Dina personuppgifter ska inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på detta samtycke.

BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

ANSVAR

Du kan kontakta oss på telefon 0707- 86 00 66, 0707-89 80 66 eller mora@regionstadmora.se för mera information.